Agenda

2020​​​​​​​​​​​​​​

Oktober
- Do 29.10. 19:30 Aktivenhogg ( Treffpunkt ab 18:00 Restaurant Fasnachtsstuube)

November
- Do 26.11. 19:30 Aktivenhogg ( Treffpunkt ab 18:00 Restaurant Rheinfelderhof)

Dezember ​​​​​​​
- Do 10.12. Weihnachtshogg